زمانی که فرزند شما مورد تجاوز جنسی قرار گرفت موارد زیر را رعایت نمایید :

- به فرزندتان اطمينان بدهيد كه أو مقصر نيست بلكه فرد خطاکار مسئول است اورا سرزنش نکنید
- به فرزند خود اطمينان دهيد در این اتفاق تنها نیست و از حمایت شما بهره مند است
- اگر فرزند شما در موقعیت های دیگر نیز شروع به صحبت در مورد این اتفاق کرد مانع نشوید و او را تشویق کنیدبازگو كندحتی از او بخواهید نقاشی بکشد یا مجسمه ای بسازد که نشان دهنده احساس او از مورد تجاوز واقع شدن باشد
- تلاش نکنید در خانه پنهان کاری کنیداعضاء مهم خانواده باید در جریان باشند انکار را کنار بگذارید
- اورا تشویق کنید تا ماجرا را کامل و با جزئیات تعریف کند كامل و جز بجز بازگو كند
- در او احساس گناه إيجاد نكنيد تایید این نکته که او مسئول وقوع سوء اسفتاده جنسی نیست
- به مراجع قانوی اطلاع دهيد
- شیوه های مناسب و نامناسب مهرورزی و تماس بدنی را شناسایی کرده و فرزندتان را به پذیرش و انجام شیوه های برقراری تماس بدنی با فراد قابل اطمینان، تشویق کنید.
- به روانپزشك رجوع کنید تا راهكارهاى لازم را دريافت كنيد
- حمایت عاطفی خودرا را از فرزندتان كم نكنيد بلكه افزایش دهید
irneuropsycho.ir