در ابتدا باید بگوییم که شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی به شمار می آید حتی اگر موضوع آن بازرگانی نباشد. براساس قانون تجارت تعداد شرکا در شرکت سهامی حداقل 3 نفر می باشد و سرمایه در شرکت های سهامی به سهام تقسیم می شود و مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد. شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می گردد : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. مدارکی که برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز است به شرح زیر می باشد :
تکمیل فرم تعیین نام
دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص
پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران وبازرسین رسیده باشد
دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیرتمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
فتوکپی شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
تصویر شناسنامه وکارت ملی بازرسین
تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیردولتی بودن آن

nikregister.com