در این دوره برای تبلیغات از [تنها کاربران انجمن می توانند لینک و عکس ها را مشاهده کنند تنها در 10 ثانیه ثبت نام کنید . ] استفاده می کنند اینباعث شده [تنها کاربران انجمن می توانند لینک و عکس ها را مشاهده کنند تنها در 10 ثانیه ثبت نام کنید . ]نواع مختلفی داشته باشد این تابلو ها که امروزه بسیار کسترده شده اند به یک عنصر مهم در کسبوکار تبدیل شده اند به گونه ای که اگر مغازه ای از تابلو استفاده نکند در کارشموفق نخواهد بود ومشتری کمتری جذب خواهد کرد و همین طور [تنها کاربران انجمن می توانند لینک و عکس ها را مشاهده کنند تنها در 10 ثانیه ثبت نام کنید . ] برجسته وهمراهبا لامپ های بسیار زیبای رنگی عامل مهی در جذب مشتری اند نقشی که امروزه تابلو هایتبلیغاتی ایفا می کنند باعث شده این صنعت نقش مهمی در عرصه تبلیغات داشته باشد.